Gerechtelijke procedure

Gerechtelijke procedure

Soms is het nodig om een gerechtelijke procedure te starten. Bijvoorbeeld als partijen onderling niet tot een voor beiden acceptabele oplossing van hun geschil kunnen komen, als ontbinding van een overeenkomst gewenst is of ontruiming van een huurwoning moet plaatsvinden. In die gevallen kan men meestal bij de kantonrechter terecht. Meer specifiek kan men in de gevallen als omschreven in artikel 93 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bij de kantonrechter terecht:

- zaken betreffende vorderingen met een beloop van ten hoogste € 25.000, de tot aan de dag van dagvaarding verschenen rente daarbij inbegrepen, tenzij de rechtstitel dat bedrag te boven gaat en die rechtstitel wordt betwist;
 
- zaken betreffende vorderingen van onbepaalde waarde, indien er duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25.000;
 
- zaken betreffende een arbeidsovereenkomst, een collectieve arbeidsovereenkomst, algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst, een vut-overeenkomst als bedoeld in de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel, een consumentenkredietovereenkomst met een kredietsom van ten hoogste € 40 000 of een agentuur-, huur-, huurkoop- of consumentenkoopovereenkomst, ongeacht het beloop of de waarde van de vordering;
 
- andere zaken ten aanzien waarvan de wet dit bepaalt.
 
De reden waarom dit voor Vissers Gerechtsdeurwaarders van belang is, is omdat wij zelf voor de kantonrechter mogen en kunnen procederen. U heeft geen advocaat nodig. Wij begeleiden u in het minnelijke (buitengerechtelijke) traject en indien nodig stellen wij de dagvaarding op, brengen deze uit en vervolgens aan bij de rechtbank, voeren de procedure en betekenen en executeren uiteindelijk het verkregen vonnis.
 
In een gerechtelijke procedure treden wij op als uw gemachtigde. We dienen de conclusie van eis in (dagvaarding), reageren op een eventuele conclusie van antwoord, dienen eventuele aanvullende aktes in, voeren comparities van partijen en zijn indien nodig aanwezig bij getuigenverhoren. Kortom, wij staan u de gehele procedure bij.
Copyright 2016 | Realisatie: