Schuld

Schuld

Meestal, als iemand het over een 'schuld' heeft, wordt bedoeld dat de een nog iets aan de ander dient (terug) te betalen. Waar eigenlijk op gedoeld wordt, is de inhoud van artikel 162 van het zesde boek van het Burgerlijk Wetboek (art. 6:162 BW). Daarin staat in het eerste lid dat hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, verplicht is de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. Vervolgens staat in het tweede lid dat als een onrechtmatige daad aangemerkt wordt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. Ten slotte staat in het derde lid van dit artikel dat een onrechtmatige daad aan de dader kan worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Het belangrijkste begrip in dit artikel is dus 'onrechtmatige daad'. Het nog moeten betalen, als genoemd in de eerste zin van deze tekst, betekent dus dat er een onrechtmatige daad is gepleegd. Het niet betalen betreft een handelen (of eigenlijk in dit voorbeeld een 'nalaten') waarmee de een de ander op een onwettige of onbehoorlijke manier schade toebrengt. De schade bestaat er in dit geval dan uit dat de ander geen geld ontvangt dat hij/zij wel had moeten ontvangen.

Uit de onrechtmatige daad komt vervolgens een verbintenis voort. De (schuld)eiser krijgt een recht op vergoeding van zijn/haar schade en de schuldenaar is verplicht deze te voldoen. Zo ontstaat aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Vervolgens kunnen nog twee andere vormen onderscheiden worden, namelijk aansprakelijkheid uit rechtmatige daad (zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking en de onverschuldigde betaling) en contractuele aansprakelijkheid. In dat laatste geval wordt een overeenkomst tussen partijen niet nagekomen en ontstaat daardoor schade, zoals het geval kan zijn bij wanprestatie. Ook dan ontstaat een schuld. Dat hoeft echter niet per se een schuld in geld te zijn, het kan ook een schuld in natura zijn (bijvoorbeeld het leveren van een dienst).

Copyright 2016 | Realisatie: