Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden van Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. 2021

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondelinge als schriftelijke, tot het verlenen van diensten op het gebied van niet-ambtelijke en ambtelijke werkzaamheden in de ruimste zin van het woord en aangegaan na 01-01-2021. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn aanvaard. Eerdere versies van voorgaande jaren van deze algemene voorwaarden kunnen u op verzoek worden toegestuurd.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Vissers Gerechtsdeurwaarders: de besloten vennootschap Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Goirle en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 51124327, onder welk nummer tevens zijn geregistreerd haar handelsnamen ‘Just @ Solution – Advies & Incasso’ en ‘Vissers Inkasso’.

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, rechtspersoon of publiekrechtelijke rechtspersoon die de opdracht geeft om werkzaamheden voor hem of haar te verrichten, ongeacht of de persoon dit voor zichzelf doet of ten behoeve van een derde.

Definitie niet-ambtelijke en ambtelijke werkzaamheden

1a. Niet-ambtelijke werkzaamheden: hieronder worden verstaan die werkzaamheden, welke Vissers Gerechtsdeurwaarders verricht voor opdrachtgevers welke beogen voldoening buiten rechte te verkrijgen van opeisbare vorderingen, dan wel  werkzaamheden die zien op bemiddeling, advisering of administratie, te allen tijde tegen het daarvoor geldende tarief, zoals hierna genoemd.

1b. Ambtelijke werkzaamheden: hieronder worden verstaan die werkzaamheden welke de gerechtsdeurwaarder verricht in zijn hoedanigheid van openbaar ambtenaar, waartoe onder meer behoren: het uitbrengen van dagvaardingen, het leggen van beslagen, het doen van ontruimingen, etc. tegen daarvoor ten aanzien van de schuldenaar door de overheid vastgestelde maximale tarieven, waarvan ten aanzien van en in overleg met de opdrachtgever kan worden afgeweken. Afwijking kan echter nooit geschieden ten nadele van de wederpartij.

De onder 1a. en 1b. genoemde werkzaamheden zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever, tegen een tarief betreffende zaken als bedoeld onder 1a. gelijk aan het hierna onder 6. genoemde tarief, en betreffende zaken als bedoeld onder 1b. gelijk aan het ‘Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders’ (Btag), doch slechts voor zover deze kosten niet verhaalbaar zijn op de wederpartij.

Het nemen van rechtsmaatregelen

2. Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond – met toestemming van de opdrachtgever – noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet dan nadat de schuldenaar door Vissers Gerechtsdeurwaarders tenminste éénmaal schriftelijk is aangemaand of bij exploot tot betaling is gesommeerd. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling is verkregen dan wel een afdoende betalingsregeling tot stand is gekomen, wordt in overleg met de opdrachtgever al dan niet besloten tot het nemen van rechtsmaatregelen. Het staat Vissers Gerechtsdeurwaarders vrij om derden, waaronder collega-gerechtsdeurwaarders en/of advocaten, in te schakelen voor het verrichten van ambtelijke werkzaamheden, respectievelijk het voeren van gerechtelijke procedures. De kosten van deze derden zullen als verschotten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Kosten voor rekening van de opdrachtgever

3. Vissers Gerechtsdeurwaarders heeft het recht het haar toekomende, overeenkomstig het hierna genoemde tarief, aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de vordering als ware het de hoofdsom rechtstreeks aan de opdrachtgever wordt voldaan en deze besluit de invordering van rente en incassokosten achterwege te laten (art. 6:44 BW is van toepassing), alsmede wanneer de opdrachtgever buiten Vissers Gerechtsdeurwaarders om met de schuldenaar een regeling treft, de opdracht tot incasso intrekt of Vissers Gerechtsdeurwaarders, ondanks verzoek daartoe, zonder bericht laat omtrent de verdere behandeling of (rechtstreekse) afwikkeling van een zaak.

4. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde rechtstreeks aan de opdrachtgever geleverde andere prestatie strekkende tot voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

5. Onder geïncasseerde bedragen worden mede verstaan rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalde bedragen.

Tarieven incassowerkzaamheden en informatiekosten

6. In gevallen als bedoeld in de artikelen 3., 4. en 5. van deze voorwaarden zal door Vissers Gerechtsdeurwaarders een tarief aan de opdrachtgever voor incassowerkzaamheden worden berekend over het geïncasseerde/te incasseren bedrag en wel als volgt:

 • 15% over de eerste € 3.200 (min. € 40 en max. € 480)
 • 9% over de volgende € 3.300 (max. € 297)
 • 7% over de volgende € 9.750 (max. € 682,50)
 • 4% over de volgende € 48.750 (max. € 1.950)
 • 2% over het meerdere boven € 65.000

Een en ander geschiedt met doorberekening van de door Vissers Gerechtsdeurwaarders gemaakte verschotten. De tarieven van deze verschotten kennen een tweedeling, namelijk de door de KBvG vastgestelde tarieven en de niet door de KBvG vastgestelde tarieven.

Door de KBvG vastgestelde tarieven (jaarlijks geïndexeerd) voor de volgende bevragingen:

 • informatie Basisregistratie Personen (BRP)
 • informatie UWV Polis
 • informatie inkomsten via elektronisch verzoek om informatie (E-voi)
 • informatie Rijksdienst Wegverkeer (RDW)
 • informatie Kadaster
 • informatie Kamer van Koophandel (KvK)
 • informatie Digitaal Beslagregister (DBR)

Niet door de KBvG vastgestelde tarieven (jaarlijks aan te passen naar marktconform tarief):

 • leges Kadaster per perceel, inschrijving of doorhaling
 • leges Kamer van Koophandel
 • kosten SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) voor onder meer publicatie in de digitale Staatscourant en de verwerking van digitale beslagen
 • verhaalsinformatie particulier € 45,00 per persoon
 • verhaalsinformatie bedrijf € 50,00 per bedrijf

7a. In alle gevallen, waarin een vordering oninbaar blijkt, is de opdrachtgever aan Vissers Gerechtsdeurwaarders de hierboven bedoelde verschotten verschuldigd en een honorarium op basis van redelijkheid en billijkheid met inachtneming van het belang van de zaak.

7b. Voor werkzaamheden, die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van procedures, het verlenen van rechtskundige bijstand, etc.) is de opdrachtgever aan Vissers Gerechtsdeurwaarders verschuldigd de hierboven bedoelde verschotten en een honorarium op basis van een uurtarief van € 165 ((t.-)gerechtsdeurwaarder) en € 90 (ondersteunende diensten).

Bijzondere tarieven en spoedeisendheid

8. Tenzij anders vermeld, geldt voor ambtshandelingen het tarief zoals omschreven in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Voor een ambtshandeling die als gevolg van, niet aan Vissers Gerechtsdeurwaarders toe te rekenen, omstandigheden niet kan worden uitgevoerd of kan worden voltooid, geldt een tarief van 50% van het schuldenaarstarief (Btag).

9a. Indien de opdrachtgever een verzoek doet om onverwijld een (ambts)handeling te verrichten, zal het gebruikelijke tarief worden verhoogd met 75%.

9b. Indien de ambtshandeling dient te geschieden tussen 20:00 uur en 07:00 uur dan wel op een zaterdag of een zondag zal het gebruikelijke tarief eveneens worden verhoogd met 75%. Ambtshandelingen op zondag en tussen 20.00 en 07.00 uur kunnen alleen plaatsvinden na toestemming van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank waar het verzoek tot het verrichten daarvan is ingediend.

Betekening van uit het buitenland afkomstige stukken (EU)

10a. Indien Vissers Gerechtsdeurwaarders optreedt als verzendende instantie als bedoeld in EG-verordening 1393/2007, wordt voor werkzaamheden die niet vallen onder de ambtshandelingen waarvoor een schuldenaarstarief is vastgesteld (€ 65), een bedrag in rekening gebracht van € 100. Die werkzaamheden omvatten onder meer het invullen en verzenden van de voorgeschreven formulieren en telefonisch en schriftelijk overleg. Indien die werkzaamheden meer tijd vergen dan één uur, zal voor ieder opvolgend kwartier een bedrag van € 12,50 worden berekend.

10b. De onder 10a. genoemde tarieven gelden ook indien betekening dient te geschieden op grond van een ander verdrag (bv. het Haags Betekeningsverdrag of het Verdrag van Lugano) of op grond van een andere verordening (bv. EEX, EET of EBB), m.u.v. de eventueel in die verdragen of verordeningen genoemde schuldenaarstarieven voor ambtshandelingen.

Proces-verbaal van constatering

11. Vissers Gerechtsdeurwaarders berekent voor het opmaken van een proces-verbaal van constatering, en de daarbij behorende werkzaamheden (reistijd inbegrepen binnen een straal van 15 kilometer vanaf de eigen kantoorlocatie in Goirle), het gebruikelijke tarief van € 165 per uur met een minimum van € 165. Indien gewenst is het mogelijk om (in overleg) het proces-verbaal aan te laten vullen met foto’s of video-opnamen. De kosten hiervan worden aan opdrachtgever doorbelast.

Voorbereidingskosten ontruiming

12. Indien Vissers Gerechtsdeurwaarders de opdracht heeft gekregen om over te gaan tot gedwongen ontruiming van een onroerende zaak en de ontruiming vijf werkdagen vóór de aangezegde ontruimingsdatum nog immer doorgang moet vinden, wordt opdrachtgever € 165 aan kosten in rekening gebracht voor werkzaamheden die het kantoor verricht aangaande planning, voorbereiding en afstemming van de ontruiming met de diverse betrokken partijen.

Toezicht houden op veilingen

13. Indien Vissers Gerechtsdeurwaarders wordt ingeschakeld voor het houden van ambtelijk toezicht op veilingen is een basisvergoeding verschuldigd van € 240 inclusief het eerste uur van toezicht en inclusief reistijd (binnen een straal van 15 kilometer vanaf onze kantoorlocatie). Elk opvolgend uur wordt in rekening gebracht tegen het gebruikelijke tarief van € 165.

Gerechtelijke bewaring

14a. Indien Vissers Gerechtsdeurwaarders zelf kan optreden als gerechtelijk bewaarder, berekent zij hiervoor een nader tussen partijen overeen te komen tarief.

14b. Indien de inbewaringgeving geschiedt aan een derde, dan kan Vissers Gerechtsdeurwaarders adviseren over partijen die capaciteit hebben voor het bergen en stallen van bv. voertuigen en grote(re) partijen beslagen zaken of opslag van zaken die speciale voorzieningen behoeven (bv. koeling). Voor bemiddeling wordt € 165 per uur gerekend, tenzij partijen anders overeenkomen.

Tarieven van overige ambtshandelingen die niet zijn vervat in het Btag

15a. Voor de betekening van exploten, waarvan de tarieven niet zijn vervat in het Btag, (bv. de betekening van een sommatie-exploot, een brief, een dagvaarding of oproeping die geen geding inleidt of een stuitingsexploot) geldt in een losse zaak een tarief van € 100 per exploot. Indien de betekening wordt verricht in samenhang met een opdracht in het minnelijk traject, het processuele traject en/of het executietraject, dan geldt een gereduceerd tarief van € 70 per exploot.

15b. De kosten van executie die volgens de wet niet ten laste van debiteur mogen worden gebracht, b.v. vergeefse beslagpogingen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

15c. In geval conservatoire maatregelen dienen te worden genomen en de ambtshandeling langer duurt dan 60 minuten, berekent Vissers Gerechtsdeurwaarders, aanvullend op het schuldenaarstarief, voor ieder opvolgend kwartier of gedeelte daarvan, een toeslag van € 35.

Voorschotten

16a. Vissers Gerechtsdeurwaarders is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot van € 250 te vragen voor aanvang van de werkzaamheden behorende bij de gegeven opdracht. Het voorschot dient ter dekking van eventueel te maken out-of-pocketkosten en ter borging van de continuïteit en beperking van de financiële risico’s van het kantoor. Het voorschot zal bij de afwikkeling van de opdracht worden verrekend met eventueel ontvangen gelden. De betaaltermijn is 8 dagen.

16b. Vissers Gerechtsdeurwaarders is te allen tijde verplicht aan de opdrachtgever een aanvullend, door Vissers Gerechtsdeurwaarders te bepalen, bedrag als voorschot te vragen ter dekking van noodzakelijk te maken kosten (bv. de dagvaarding en griffierechten), in geval de opdrachtgever een gerechtelijke procedure wenst te starten. Het voorschot zal eveneens bij de afwikkeling van de opdracht worden verrekend met eventueel ontvangen gelden. De betaaltermijn van het voorschot is 8 dagen.

17. Vissers Gerechtsdeurwaarders behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden op te schorten totdat het gevraagde voorschot op haar derdengeldrekening is bijgeschreven en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die niet tijdige betaling van een voorschot met zich meebrengen.

Vertaalwerkzaamheden

18. Indien vertaling van documenten noodzakelijk is, rekent Vissers Gerechtsdeurwaarders hiervoor de volgende tarieven:

 • Indien globale vertaling volstaat en Vissers Gerechtsdeurwaarders deze vertaling zelf kan verrichten, wordt een tarief van € 0,30 per woord gehanteerd met een maximum van € 75 per pagina, uitgaande van een standaard pagina-indeling en lettergrootte 12 van de meest voorkomende lettertypen. Aan deze vertalingen kunnen geen rechten ontleend worden.
 • Indien de opdrachtgever vertaling wenst, al dan niet met spoed, verricht door een vertaalbureau, zal Vissers Gerechtsdeurwaarders een geschikt bureau aanwijzen. Dit geldt eveneens wanneer vertaling door een beëdigd vertaler wordt vereist. Het tarief voor een dergelijke vertaling wordt in overleg vastgesteld.

Afwikkelingskosten

19a. Onder afwikkelingskosten worden verstaan de kosten welke door Vissers Gerechtsdeurwaarders aan opdrachtgevers in rekening worden gebracht voor de werkzaamheden met betrekking tot de afwikkeling van zaken, nadat een dagvaarding is uitgebracht, een verzoekschrift is ingediend of een executoriale titel ter betekening en/of executie ter hand is gesteld.

De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten is het totaal van de rechtstreeks door de opdrachtgever dan wel door Vissers Gerechtsdeurwaarders ontvangen gelden, onder aftrek van de door Vissers Gerechtsdeurwaarders gemaakte kosten, zoals de kosten van dagvaarding, betaling van griffierecht en haar aandeel in het gemachtigdensalaris c.q. de kosten van rolwaarneming (zie 19b.). De afwikkelingskosten bedragen 10% met een minimum van € 75.

19b. Rolwaarneming. Het aandeel gemachtigdensalaris bedraagt, in zaken op tegenspraak, een derde en in verstekzaken de helft van het toegewezen salaris, met een minimum van € 30 en een maximum van € 150, verhoogd met € 90 voor het waarnemen van een enquête dan wel comparitie. Bij afdoening van zaken voor de eerst dienende dag bedraagt het aandeel gemachtigdensalaris eveneens de helft van het aan debiteur in rekening gebrachte bedrag overeenkomstig het dan geldende liquidatietarief. Indien geen salaris is toegewezen, geldt voor de bepaling van het aandeel het gebruikelijk toe te wijzen salaris, wat als volgt wordt berekend: aantal punten maal het salaris conform het geldende liquidatietarief. Een en ander te vermeerderen met € 25 per kwartier of een gedeelte van een kwartier, indien voornoemde handelingen de 60 minuten te boven gaan.

Reiskosten

20. Reiskosten worden in rekening gebracht tegen een bedrag van € 0,60 per gereden kilometer buiten een straal van 15 kilometer gerekend vanaf de eigen kantoorlocatie in Goirle.

Bureau- en dossierkosten

21. Voor het aanleggen van een dossier, zowel fysiek als digitaal, is een bedrag per gegeven opdracht verschuldigd van € 35.

Print-, kopieer- en portokosten

22. De kosten voor het printen en/of vermenigvuldigen van (al dan niet digitaal) toegezonden documenten met betrekking tot ambtshandelingen en rolbeleid komen voor rekening van de opdrachtgever tegen een tarief van € 0,25 per pagina (A4), ongeacht in welke hoeveelheid exemplaren de ontvangen documenten voor een goede en optimale rolbediening dienen te worden vervaardigd. De portokosten voor de opvolgende toezending van de gegenereerde en/of vermenigvuldigde stukken, worden doorbelast tegen de op dat moment geldende landelijke tarieven voor postverzending. 

Heffing doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht

23. De kosten die in dit kader vanaf 1-1-2018 aan gerechtsdeurwaarders door de KBvG in rekening gebracht worden, betreffen een tarief voor opdrachtgevers. Het tarief wordt berekend per door de gerechtsdeurwaarder in zijn repertoire geboekt exploot. De kosten die aan opdrachtgevers per exploot in rekening worden gebracht bedragen € 1,00 tot 1-1-2020, € 1,25 vanaf 1-1-2020 en € 1,40 vanaf 1-1-2021 (exclusief 21% btw).

Betaaltermijn, verzuim en reclame

24. Voldoening van al hetgeen aan Vissers Gerechtsdeurwaarders verschuldigd is (m.u.v. voornoemde voorschotten), dient te geschieden binnen 14 dagen, nadat Vissers Gerechtsdeurwaarders haar declaratie aan opdrachtgever heeft gezonden, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim is en een rentevergoeding verschuldigd is van 1% per maand vanaf de vervaldatum van de declaratie. Bij niet-tijdige of uitblijvende betaling komen tevens alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige opdrachtgever. Deze worden berekend conform de ‘Wet Betaaltermijnen’ (Wet Bestrijding van Betalingsachterstand bij Handelstransacties, per 16 maart 2013) dan wel conform de Wet Incassokosten (WIK, per 1 juli 2012), met in beide gevallen een minimum van € 40.

25. Reclame naar aanleiding van een afwikkeling of declaratie dient binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bij Vissers Gerechtsdeurwaarders te zijn ingediend. Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten op grond van een ingediende reclame.

Btw

26. Alle in deze voorwaarden genoemde honoraria, kosten en verschotten zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, met uitzondering van onbelaste kostenposten, zoals griffierechten.

27. De opdrachtgever dient bij al zijn opdrachten kenbaar te maken of hij/zij de btw conform de Wet op de Omzetbelasting kan verrekenen.

Niet toerekenbare tekortkoming

28. Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Vissers Gerechtsdeurwaarders, alsook iedere niet voorzienbare omstandigheid, waardoor de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Vissers Gerechtsdeurwaarders kan worden verlangd, gelden als niet toerekenbare tekortkoming van Vissers Gerechtsdeurwaarders.

29. Onder voornoemde omstandigheden worden onder andere verstaan bijzondere weersomstandigheden, staking, ongeval of ziekte van personeel van Vissers Gerechtsdeurwaarders, beperkende overheidsmaatregelen (waaronder begrepen maatregelen van vreemde overheidsorganen), oorlog en oorlogsdreiging.

30. In geval van niet toerekenbare tekortkoming van Vissers Gerechtsdeurwaarders heeft zij de keuze om ofwel de nakoming met de duur van de belemmering op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat Vissers Gerechtsdeurwaarders tot enige schadevergoeding is gehouden.

Geschillen en aansprakelijkheid

31. Elke opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met de opdrachtnemer alsmede persoonlijk borg te staan voor nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

32. Alle geschillen welke mochten ontstaan omtrent de uitvoering van Vissers Gerechtsdeurwaarders uitgevoerde werkzaamheden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

33. Vissers Gerechtsdeurwaarders is slechts aansprakelijk voor schade, indien opdrachtgever aantoont dat de vermeende schade werd veroorzaakt door de opzet of grove schuld van Vissers Gerechtsdeurwaarders, dan wel diens ondergeschikten.

34. Opdrachtgever is verplicht Vissers Gerechtsdeurwaarders in de gelegenheid te stellen om eventueel gemaakte fouten, voorkomende onzorgvuldigheden of nalatigheid zoveel mogelijk zelf ongedaan te laten maken, prestaties te completeren en/of schade te verminderen.

35. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van beroepsaansprakelijkheid van Vissers Gerechtsdeurwaarders wordt uitgekeerd.

Jubileum!

Vandaag, op 1-6-2021, bestaat ons kantoor 10 jaar.

Al 10 jaar persoonlijk, efficiënt en betrouwbaar!