Vissers Gerechtsdeurwaarders.be

Voor u beschikbaar als uw wederpartij zich in Nederland bevindt!

De Nederlandse gerechtsdeurwaarder is bevoegd tot het verrichten van ambtshandelingen op het grondgebied van Nederland (artikel 1 Gerechtsdeurwaarderswet) en is (conform artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet) in het bijzonder en hoofdzakelijk belast met:

  • het doen van oproepingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;
  • het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;
  • ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;
  • het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.
  • Zetelt uw onderneming in België of heeft u de Belgische nationaliteit maar zetelt of woont uw wederpartij in Nederland, dan kunt u direct bij ons terecht. Ook kunt u incasso-opdrachten op Nederlandse debiteuren direct aan ons uit handen geven.

Beschikt u al over een (executoriale) titel?
Ook dan kunt u bij ons kantoor in Nederland terecht. Binnen Europa bestaan regelingen die voorzien in de betekening van stukken in burgerlijke zaken en in handelszaken buiten de eigen landsgrenzen. Ook bestaan binnen Europa verdragen en verordeningen die regelen dat een titel (vaak een vonnis) over de grens ten uitvoer kan worden gelegd.

Zo bestaan er bijvoorbeeld de EEX-verordening, het Verdrag van Lugano, EET voor niet-betwiste schuldvorderingen, de Europese betalingsbevelprocedure en het Haags Betekeningsverdrag 1965.

Debiteur in Nederland, executie in België?
Dient er beslag te worden gelegd op inkomen in België als uw debiteur in Nederland woont maar in België werkt? Dan zal de gerechtelijke procedure door ons in Nederland gevoerd worden. Het beslag zal vervolgens door een Belgische gerechtsdeurwaarder in België worden gelegd. De overbetekening van het proces-verbaal van dit beslag zullen wij daarna weer moeten verrichten.

Geen advocaat nodig
Gerechtsdeurwaarders in Nederland doen meer dan het betekenen van stukken en het executeren van titels. Anders dan in België, procederen zij veelal zelf bij de rechtbank. De laagste rechtsprekende rechter, is de kantonrechter. Deze rechter spreekt recht in de volgende aangelegenheden (art. 93 Rv):

• zaken betreffende vorderingen met een beloop van ten hoogste € 25.000, de tot aan de dag van dagvaarding verschenen rente daarbij inbegrepen, tenzij de rechtstitel dat bedrag te boven gaat en die rechtstitel wordt betwist;

• zaken betreffende vorderingen van onbepaalde waarde, indien er duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25.000;

• zaken betreffende een arbeidsovereenkomst, een collectieve arbeidsovereenkomst, algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst, een vut-overeenkomst als bedoeld in de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel, een consumentenkredietovereenkomst met een kredietsom van ten hoogste € 40.000 of een agentuur-, huur-, huurkoop- of consumentenkoopovereenkomst, ongeacht het beloop of de waarde van de vordering;

• andere zaken ten aanzien waarvan de wet dit bepaalt.

Dat betekent dat u in dergelijke zaken dus geen advocaat nodig heeft maar Vissers Gerechtsdeurwaarders de procedure zelf voor u kan voeren.

Heeft u een opdracht voor ons of wilt u toch graag eerst nog even persoonlijk contact? Gebruikt u daarvoor dan één van de twee buttons hieronder, neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail. Wij zijn u graag van dienst.

[BUTTON VORDERING INDIENEN] [BUTTON CONTACT]

Jubileum!

Vandaag, op 1-6-2021, bestaat ons kantoor 10 jaar.

Al 10 jaar persoonlijk, efficiënt en betrouwbaar!