Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Disclaimer

Algemeen
Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. (met inschrijvingsnummer 51124327 bij de Kamer van Koophandel), verleent u hierbij toegang tot www.vissersgerechtsdeurwaarders.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. zijn geschreven en gemaakt, dan wel in haar opdracht zijn vervaardigd of aangeschaft.

De informatie op onze website heeft tot doel vrijblijvend te informeren en dient niet als concreet aanbod om een overeenkomst met de bezoeker te sluiten.

Gebruik website

De gebruiker van de website is het niet toegestaan om de website te gebruiken op een wijze die:

  • het gebruik daarvan door derden op welke wijze dan ook kan belemmeren;
  • de beschikbaarheid en de werking van de website in gevaar kan brengen;
  • de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten;
  • inbreuk maakt gemaakt op intellectuele rechten of in strijd is met wet- en regelgeving.

Functioneren website

De leverancier van de internetverbindingen is aansprakelijk voor het functioneren van die verbindingen. Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade, waaronder onder meer begrepen winstderving, die voortvloeit uit de verplichtingen van de leverancier. Ook wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard ten aanzien van de genoemde schade, in welke vorm dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot: de werking of het niet beschikbaar zijn van de website en/of daarop aangeboden informatie en diensten, eventuele defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website.

Aansprakelijkheid
De op www.vissersgerechtsdeurwaarders.nl getoonde informatie wordt aangeboden zonder dat enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid hieruit voort kan vloeien. Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen toe te voegen of te verwijderen zonder daarover aan de bezoekers van de website mededeling te moeten doen. Voor de gevolgen van wijziging of beëindiging bestaat evenmin aansprakelijkheid.

Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van ongeoorloofd gebruik en/of misbruik van de website, het verlies van gegevens en het downloaden of gebruiken van software die via de website beschikbaar wordt gesteld.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie op www.vissersgerechtsdeurwaarders.nl liggen bij Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. Het is niet toegestaan de informatie te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken zonder dat hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. is verkregen. Wanneer dit niet nodig is, zal dat bij die specifieke informatie vermeld staan.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (bijvoorbeeld afbeeldingen) van www.vissersgerechtsdeurwaarders.nl op te nemen in een frameset of via een in-line link in een andere webpagina te verwerken als daarbij verwarring kan ontstaan over de herkomst van dit materiaal.

Vragen, opmerkingen of klachten

In het voorkomende geval kunt u een e-mail sturen naar: info@vissersgerechtsdeurwaarders.nl of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 013 – 22 011 09.