+31(0)13 - 22 011 09+31(0)13 - 22 011 09

Incassokosten - hoe werkt het?

Wat zijn incassokosten?
Als iemand niet of niet tijdig aan zijn of haar (betalings)verplichting voldoet, zal een schuldeiser  kosten moeten maken om het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren. Deze kosten worden incassokosten genoemd (of: ‘buitengerechtelijke kosten’). Ze vormen een vergoeding voor de werkzaamheden die verricht moeten worden om de vordering voldaan te krijgen.

De incassokosten komen voor rekening van de eisende partij, waardoor deze (vermogens)schade lijdt, zoals wordt  bedoeld in artikel 96 van het 6e boek van het burgerlijk wetboek (art. 6:96 BW). Daarom worden deze kosten vervolgens verhaald op de schuldenaar (debiteur). De eisende partij had de kosten immers niet hoeven maken als de (betalings)verplichting was nagekomen.


Incassokosten kunnen op diverse manieren berekend worden, waarbij het te allen tijde van belang is om te kijken naar het soort partijen dat tegenover elkaar staat. De berekening ten opzichte van een consument is anders dan wanneer twee bedrijven (rechtspersonen) tegenover elkaar staan.

 

Incassokosten voor consumenten (natuurlijke personen)
Voor 1 juli 2012 was het bij de berekening van incassokosten in consumentenzaken van belang of er tussen partijen een berekeningsmethode overeengekomen was (bv. in algemene voorwaarden). Was dat niet zo dan werd het zogenaamde Rapport Voorwerk II gehanteerd. Om de consument meer te beschermen is op 1 juli 2012 echter een nieuwe wet in werking getreden waarmee de berekeningsmethode van incassokosten in consumentenzaken vast is gelegd. Deze methode geldt in álle consumentenzaken waarin de vordering op of na 1 juli 2012 is ontstaan.

 

Rapport Voorwerk II
De staffel uit dit rapport (ook: staffel kantonrechters) geldt in zaken waarin de vordering opeisbaar is geworden vóór 1-7-2012 en wanneer tussen partijen geen afspraken zijn gemaakt over incassokosten of voorwaarden van toepassing zijn waarin daarover iets geregeld is. De staffel kent de volgende indeling:

Hoofdsom + rente t/m Incassokosten (excl. btw)
€ 250 € 37
€ 500 € 75
€ 1.250 € 150
€ 2.500 € 300
€ 3.750 € 450
€ 5.000 € 600
€ 10.000 € 700
€ 20.000 € 800
€ 40.000 € 1.000
€ 100.000 € 1.500
€ 200.000 € 2.500
€ 400.000 € 3.500
€ 1.000.000 € 4.500
€ > 1.000.000 € 5.500


Wet Incassokosten (WIK)

De WIK, samen met het bijbehorende ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’, geldt in het geval een vordering na 1-7-2012 opeisbaar is geworden en geldt:

  • voor consumenten (natuurlijke personen) met een betalingsachterstand;
  • daarnaast ook voor zakelijke schuldenaren (rechtspersonen) die betalingsachterstanden hebben en wanneer tussen partijen geen afspraken zijn gemaakt over incassokosten of voorwaarden van toepassing zijn over incassokosten;

De incassokosten worden als volgt over de hoofdsom berekend:

Hoofdsom Incassokosten
Tot en met € 2.500 15% (met een minimum van € 40 excl. btw)
Over de volgende € 2.500   10%
Over de volgende € 5.000  5%
Over de volgende € 190.000 1%
Over het meerdere van de hoofdsom 0,5% (met een maximum van € 6.775 excl. btw)

 

Sinds de invoering van de WIK is een schuldeiser verplicht om de schuldenaar  een zogeheten nakomingsbrief (ook: 14-dagenbrief) te sturen. Hierin wordt de schuldenaar nog éénmaal 14 dagen de tijd gegeven om de vordering kosteloos te voldoen. Rente mag hierin wel gevorderd worden. Naast het te betalen bedrag moet hierin ook worden aangegeven hoe hoog de incassokosten zullen zijn, indien hier geen gehoor aan wordt gegeven.

 

Incassokosten voor bedrijven en overheden (rechtspersonen)
Sinds 16-3-2013 bestaat er ook een wettelijke regeling omtrent incassokosten in geval van handelstransacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden. Het gaat dan over de zogenaamde ‘Wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties’. Wij noemen deze wet simpelweg de ‘BIK’. Van belang is dat er geen afspraken moeten zijn gemaakt over de incassokosten of voorwaarden van toepassing moeten zijn verklaard. Is dat niet het geval, dan worden de incassokosten als volgt over de hoofdsom berekend (gelijk aan de WIK):

Hoofdsom Incassokosten
Tot en met € 2.500 15% (met een minimum van € 40 excl. btw)
Over de volgende € 2.500   10%
Over de volgende € 5.000  5%
Over de volgende € 190.000 1%
Over het meerdere van de hoofdsom 0,5% (met een maximum van € 6.775 excl. btw)

 

Een nakomingsbrief (ook: 14-dagenbrief) hoeft in dit geval niet te worden gestuurd. Er kan meteen een sommatie voor hoofdsom, rente en incassokosten verstuurd worden.

Zijn er wel voorwaarden van toepassing, dan dienen de incassokosten berekend te worden conform de daarin opgenomen wijze. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat de incassokosten aan een redelijkheidstoets kunnen worden onderworpen. Stel dat een zaak voor de (kanton)rechter komt, dan zal deze te allen tijde bezien of de in rekening gebrachte incassokosten buitenproportioneel zijn.

Openingstijden & telefonische bereikbaarheid

Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Telefonisch zijn wij van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur. Op landelijke feestdagen is ons kantoor gesloten.

Bel mij terug

Wilt u dat wij telefonisch contact
met u opnemen? Laat dan hier uw 
naam en  nummer achter.
Copyright 2016 | Realisatie: