Informatie bij schuld

  • Schulden in Coronatijd
  • Schuldenproblematiek oplossen
  • Gesommeerd tot betaling
  • Oproeping ontvangen om op de rechtbank te verschijnen
  • Bij verstek tot betaling veroordeeld
  • Op tegenspraak tot betaling veroordeeld
  • Er is beslag gelegd
  • Openbare verkoop of ontruiming aangezegd
Schulden in Coronatijd

Schulden in Coronatijd

Het zijn bijzondere tijden. Het coronavirus is overal om ons heen. Iedereen heeft er op zijn/haar manier mee te maken. Het kan zijn dat u in een branche werkzaam bent, waarin het aantal opdrachten afneemt of zelfs een nulpunt bereikt, bestellingen niet geleverd worden, deuren gesloten blijven bevoorradingen langer op zich laten wachten, de betalingen van klanten uitblijven, enzovoorts. Dit alles met het gevolg dat er geen werk meer is voor de werknemers of er banen op de tocht staan. Financiële verplichtingen lopen echter door.

Komt u door corona ook in de problemen, wacht dan dus vooral niet te lang het ondernemen van actie en zeker niet tot ‘corona’ ooit voorbij zal zijn. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. De Rijksoverheid kent het zogenaamde ‘Sociaal Pakket’. Wanneer u vanwege de gevolgen van de crisis te maken krijgt met schulden- of armoedeproblematiek is snelle hulp en ondersteuning noodzakelijk. De overheid heeft daarvoor middelen vrijgemaakt. Klik op de link hieronder om er meer over te lezen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/werknemers/hulp-bij-baanverlies-scholing-en-schulden-sociaal-pakket/armoede-en-problematische-schulden-tegengaan

Schuldenproblematiek oplossen

Schuldenproblematiek oplossen

Als u uw schulden niet meer kunt overzien en in de problemen dreigt te komen of gekomen bent, gaat u naar de afdeling schulddienstverlening van uw gemeente en laat u zich daar voorlichten over de mogelijkheden. Ook kunt u naar een adviesbureau voor budgetbeheersing gaan.

Laat het in elk geval aan uw schuldeisers weten als u zich heeft aangemeld voor schuldhulpverlening of op een andere manier naar een oplossing zoekt.

Zoekt u juridische bijstand, dan kunt u onder meer terecht bij het Juridisch Loket of een advocaat. Wellicht heeft u recht op gedeeltelijk kosteloze rechtsbijstand. Het is aan te raden daar in elk geval naar te vragen.

Gesommeerd tot betaling

Gesommeerd tot betaling

Indien u bent gesommeerd om binnen een bepaalde termijn tot betaling over te gaan, kunnen er twee situaties ontstaan.

U erkent de vordering

Als u de vordering in één keer kunt voldoen, doe dat dan binnen de gestelde termijn. Kunt u niet in één keer betalen, doe dan binnen de gestelde termijn een schriftelijk voorstel tot betaling in termijnen. Noem daarbij het bedrag dat u kunt voldoen, met welke frequentie u kunt betalen (per week, per 2 weken, per maand, etc.) en voorziet u uw voorstel van bewijsstukken waaruit blijkt dat u niet meer dan het voorgestelde bedrag kunt betalen. Wij zullen uw voorstel ter goedkeuring aan de eisende partij voorleggen.

U bent het niet eens met de vordering

Reageer schriftelijk binnen de gestelde termijn en geef aan waarom u het niet eens bent met de vordering. Wij zullen uw verweer met de schuldeiser bespreken en u zo spoedig mogelijk een reactie op uw bezwaren doen toekomen.

Oproeping ontvangen om op de rechtbank te verschijnen

Oproeping ontvangen om op de rechtbank te verschijnen

De gerechtsdeurwaarder is bij u aan de deur geweest en u bent gedagvaard om op een bepaalde dag en tijd voor een rechter te verschijnen. Er bestaan nu twee mogelijkheden.

Als de vordering terecht is kunt u in één keer betalen. Doet u dat dan ruim vóór de zittingsdatum bij de gerechtsdeurwaarder van wie u de dagvaarding heeft ontvangen. Daarnaast belt u ruim vóór de zitting met datzelfde kantoor om door te geven dat u heeft betaald, zodat de zaak nog kan worden ingetrokken. Betaalt en/of belt u te laat en is de betaling dus nog niet gezien of verwerkt, dan kan de zaak niet meer worden ingetrokken en bent u het griffierecht verschuldigd.

Kunt u niet in één keer betalen, dan neemt u contact op met de gerechtsdeurwaarder van wie u de dagvaarding heeft ontvangen en doet u een voorstel tot betaling in termijnen. Noemt u daarbij het bedrag dat u telkens kunt voldoen en voorzie uw voorstel van bewijsstukken.

Als u het niet eens bent met de vordering en u wilt verweer voeren, dan kunt u reageren op de manier zoals in de dagvaarding staat vermeld: of schriftelijk vóór de zitting of mondeling dan wel schriftelijk tijdens de zitting. Geef daarbij onderbouwd aan waarom u het niet met de vordering eens bent. U krijgt dan bericht van de griffier hoe de procedure verder zal verlopen.

Bij verstek tot betaling veroordeeld

Bij verstek tot betaling veroordeeld

U heeft niet op de dagvaarding gereageerd en/of u bent niet op de zitting verschenen. De vordering is vervolgens door de betreffende rechter toegewezen bij verstek. De gerechtsdeurwaarder is daarna  opnieuw bij u aan de deur geweest en heeft het vonnis aan u betekend (officieel bij exploot uitgereikt) met een bevel om binnen twee dagen aan de veroordeling te voldoen. Er bestaan nu twee mogelijkheden.

Als u van mening bent dat de vordering terecht is, kunt u in één keer betalen. Doet u dat dan binnen de gestelde termijn. Kunt u niet in één keer betalen, neemt u dan contact op met de gerechtsdeurwaarder en doe binnen de gestelde termijn een schriftelijk voorstel tot betaling in termijnen. Noem het bedrag dat u telkens kunt voldoen en voorzie uw voorstel van bewijsstukken.

Indien u het niet eens bent met de uitspraak in het vonnis, kunt u binnen 4 weken nadat het vonnis aan u is betekend tegen de uitspraak in verzet gaan. U moet daarvoor naar een andere gerechtsdeurwaarder of advocaat gaan die de zaak opnieuw bij de kantonrechter/rechtbank aanhangig kan maken. Uw bezwaren worden dan alsnog door de rechter beoordeeld.

Op tegenspraak tot betaling veroordeeld

Op tegenspraak tot betaling veroordeeld

U heeft verweer gevoerd maar bent uiteindelijk in het ongelijk gesteld. Er bestaan nu twee mogelijkheden.

U kunt zich bij de uitspraak neerleggen en voldoen aan de inhoud van het vonnis. Neem contact op met de gerechtsdeurwaarder indien u een regeling wilt treffen.

Of u gaat in hoger beroep. Dat kan indien het belang groter is dan € 1.750. Vervolgens dient u een advocaat te raadplegen die binnen 3 maanden na de datum van het vonnis een procedure in hoger beroep kan starten.

Wordt aan de veroordeling geen gehoor gegeven en wordt ook geen procedure in hoger beroep gestart, dan zal de gerechtsdeurwaarder het vonnis betekenen. Daarbij wordt bevel gedaan om binnen twee dagen alsnog aan de veroordeling te voldoen. Gebeurt dat niet, dan staan de gerechtsdeurwaarder vanaf dat moment diverse middelen ter beschikking om het vonnis ten uitvoer te leggen.

Er is beslag gelegd

Er is beslag gelegd

Roerende en onroerende zaken

Als er beslag is gelegd op uw roerende zaken (bv. inboedel of motorrijtuig) of onroerende zaak (bv. een woning), doet u er verstandig aan om direct contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder die het beslag heeft gelegd. U kunt alsnog de vordering geheel voldoen of trachten tot een betalingsregeling te komen. Zo kan de uiteindelijke executieverkoop wellicht nog voorkomen worden.

Inkomsten

Als er beslag is gelegd op uw loon of uitkering wordt dat beslag ingeschreven in het Digitaal Beslagregister (DBR). Er zal periodiek (bv. maandelijks) een bedrag van uw inkomsten worden ingehouden. Dat bedrag wordt telkens in mindering gebracht op de (restant)vordering totdat deze geheel is voldaan. U kunt in het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder die het beslag heeft gelegd, lezen wat de hoogte van de beslagvrije voet is. Indien u van mening bent dat de berekening niet juist is en u kunt dat aantonen, dan zal de beslagvrije voet worden aangepast.

Bankrekening

Als er beslag is gelegd op uw bankrekening kunt u niet meer aan het saldo komen wat er op het moment van het beslag op uw rekening stond. De bank zal, nadat het beslag is gelegd, in elk geval nadat vier weken zijn verstreken, verklaring doen van het getroffen saldo en dit vervolgens aan de gerechtsdeurwaarder overmaken. Gaat het saldo de vordering te boven, dan maakt de gerechtsdeurwaarder dat aan de bank kenbaar. Slechts het bedrag gelijk aan de vordering zal dan worden overgemaakt. Daarna wordt het beslag van rechtswege geacht te zijn opgeheven.

Andere soorten beslagen

Er zijn nog vele andere soorten beslag mogelijk, zoals beslag op een schip, aandelen, een merknaam of een website. Het reikt te ver om op deze website over elk beslagobject te informeren. Indien uw situatie hiervoor niet beschreven staat en u informatie wenst, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Openbare verkoop of ontruiming aangezegd

Openbare verkoop of ontruiming aangezegd

Als er op bijvoorbeeld uw inboedel, motorrijtuig of woning beslag is gelegd, kan er binnenkort een openbare verkoping plaatsvinden. Als de ontruiming van uw woning is aangezegd, kan de gerechtsdeurwaarder binnenkort met een slotenmaker, hulpofficier van justitie en een ontruimingsteam uw woning van de inboedel ontdoen en deze leeg aan de verhuurder ter beschikking stellen.

Als u dit wilt voorkomen, neemt u het beste direct contact op met het gerechtsdeurwaarderskantoor om te bezien of er nog tot een andere oplossing kan worden gekomen.