Just@Solution

Advies & Incasso

Debiteuren die niet betalen, leveranciers die afspraken niet nakomen, uw ex die telkens te laat of niet met de alimentatie over de brugkomt, onverwachte juridische conflicten en ga zo maar door…

Het zijn allemaal zaken waar u niet op zit te wachten. Maar als ze zich vroeg of laat wel aandienen, is het goed dat u zich van hulp kunt voorzien van Just@Solution.

Ongetwijfeld wordt ook uw onderneming (of uzelf) wel eens geconfronteerd met wanbetalers en/of andere vormen van wanprestatie. U kunt hierbij denken aan facturen die niet worden betaald, leningen die niet of slechts gedeeltelijk worden terugbetaald, leveringen die in het geheel niet of slechts gedeeltelijk plaatsvinden, gekochte zaken die niet voldoen aan de gestelde eisen, et cetera. Kortom: afspraken die niet worden nagekomen, met alle nadelige (financiële) gevolgen van dien. Daar zit u niet op te wachten. U heeft immers aan uw verplichtingen tegenover uw wederpartij voldaan en u verwacht dat hij of zij dat ook jegens u doet.

Tijdig uitbesteden
Als u een vordering op tijd uit handen geeft, voorkomt u daarmee dat u als geldschieter fungeert. Zo zorgt u er ook voor dat uw klant de door u gestelde betalingstermijn serieus neemt en kunnen wij op een snelle en efficiënte wijze overgaan tot het incasseren van uw vordering. Herinneren, sommeren, in gebreke stellen en alle daarbij behorende administratieve rompslomp: Just@Solution – Advies & Incasso neemt u dit alles uit handen nemen.

Advies

Wij adviseren u graag over diverse vraagstukken binnen zowel uw onderneming als uw privéleven. Dit kan op allerlei gebieden zijn, waarbij onder meer te denken valt aan:

 • incasso
 • gerechtelijke procedures
 • tenuitvoerlegging van vonnissen en andere titels
 • ontslag
 • verzekering
 • echtscheiding
 • alimentatie
 • administratie
 • faillissement
 • schuldsanering
 • schuldproblematiek
 • debiteurenbeheer- en beleid
 • algemene voorwaarden
 • ondernemingsplannen
 • arbeidsovereenkomsten

Werkwijze in stappen

Wilt u ons advies over één van de voornoemde onderwerpen dan maken we graag een afspraak met u. In een persoonlijk gesprek bespreken wij uw vraagstuk. Samen met u maken wij een compleet dossier waarin alle benodigde en relevante stukken zijn opgenomen. Dit kan door u zowel schriftelijk als digitaal worden aangeleverd.

Analyse
Uw vraagstuk zal vervolgens zo volledig mogelijk door ons geanalyseerd worden. Wij maken daarbij, indien nodig en altijd in overleg met u, ook gebruik van een uitgebreid netwerk van bedrijven en personen die uw probleem zowel zakelijk als privé kunnen beoordelen en die ons advies aan u kunnen onderbouwen. Uiteraard wordt de privacy van de verstrekte gegevens daarbij te allen tijde gewaarborgd.

Oplossing
Met het verkregen advies dragen wij maatregelen aan om tot een oplossing van uw vraagstuk te kunnen komen. De contacten worden in overleg met u gelegd en de afspraken via ons geregeld. Hierbij begeleiden wij u in het gehele traject. Desgewenst staan wij u bij in gesprekken met derden en zorgen wij voor de te voeren correspondentie en agendering. Daarnaast onderhandelen wij ook over de tarieven die derden in rekening zullen brengen voor de door hen te verrichten werkzaamheden.

Als er na onze interventie nog niet tot betaling wordt overgegaan, tot een vergelijk wordt gekomen of een andersoortige oplossing ontstaat, zullen wij in overleg met u de zaak overhevelen aan Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. Er kan dan direct tot dagvaarding over worden gegaan. De zaak zal verder afgewikkeld worden conform de voorwaarden en tarieven van Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. Deze kunt u vinden op de website: www.vissersgerechtsdeurwaarders.nl

Uitbesteden hoeft niets te kosten
Indien er algemene voorwaarden van toepassing zijn (in B2B-zaken), zullen in principe de kosten verbonden aan onze werkzaamheden voor rekening komen van de debiteur conform de bepalingen van die voorwaarden die immers deel uitmaken van de overeenkomst.

Zijn er geen voorwaarden van toepassing dan zullen deze kosten als vermogensschade worden gevorderd van de debiteur. De hoogte van deze kosten is vastgelegd in de zogenaamde Wet Incassokosten (WIK). Zodra het een vordering op een consument betreft, is het tevens verplicht eerst een kosteloze aanmaning te sturen waarin de wederpartij nog éénmaal in de gelegenheid gesteld wordt de vordering kosteloos te voldoen binnen veertien dagen na ontvangst van die brief. Verplicht is het daarbij ook om de hoogte van de eventuele incassokosten alvast te vermelden, al dan niet vermeerderd met 21% btw.

Just@Solution betekent niet alleen het bieden van een oplossing, maar ook “recht op betaling”.

Meer informatie?

Wenst u meer informatie of wilt u uw probleem direct met ons bespreken?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Achter de schermen…
J.K.M. (Hans) Vissers  –  directeur-eigenaar

Hans Vissers is sinds 1975 actief in de gerechtsdeurwaarders- en incassobranche. Eerst als kandidaat-gerechtsdeurwaarder in Tilburg, later als zelfstandig gerechtsdeurwaarder in Roosendaal. In het jaar 2000 fuseerde zijn onderneming met die van gerechtsdeurwaarder De Wit in Breda. Hieruit ontstond een nieuwe onderneming. De Wit Vissers en Partners, Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten met vestigingen in Breda en Roosendaal. Na verkoop van de aandelen in deze onderneming eind 2007 heeft hij nu het initiatief genomen een nieuw bedrijf te starten onder de naam Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V., welke bv tevens handelt onder de naam ‘Just @ Solution – Advies & Incasso’. Deze handelsnaam is in het leven geroepen om onze opdrachtgevers de mogelijkheid te bieden om hun wederpartij uit deze naam te laten aanschrijven zonder dat daarbij direct de term ‘gerechtsdeurwaarder’ gebruikt wordt, wat voor sommigen overkomt als ‘zwaar geschut’.

Jubileum!

Vandaag, op 1-6-2021, bestaat ons kantoor 10 jaar.

Al 10 jaar persoonlijk, efficiënt en betrouwbaar!