Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Voorbeeld nakomingsbrief

(ook wel: 14-dagenbrief)

Hieronder vindt u een voorbeeld van een nakomingsbrief. U kunt de brief ook als Word-document downloaden.

[NAAM]
[ADRES]
[WOONPLAATS]
[KENMERK         :]
[BETREFT             :]
[PLAATS], [DATUM]

Geachte heer/mevrouw,

Op ondergenoemde datum/data is/zijn door [UW (BEDRIJFS)NAAM], gevestigd te/woonplaats hebbende te [ADRES EN PLAATS] een factuur/facturen aan u verstuurd, waarvan de betalingstermijn(en) inmiddels is/zijn verstreken. Uw betaling is tot op heden echter niet ontvangen.Voordat de vordering door ons uit handen wordt gegeven, stel(len) ik/wij u nog éénmaal in de gelegenheid om de vordering kosteloos te voldoen, bij gebreke waarvan incassokosten in rekening zullen worden gebracht.

De incassokosten bedragen conform de ‘Wet Incassokosten’ [€   ].

DE VOLGENDE ALINEA OVER BTW WEGHALEN INDIEN NIET VAN TOEPASSING:

De btw kan door mij/ons niet worden verrekend, waardoor de incassokosten zullen worden verhoogd met 21% aan te berekenen btw. Het btw-bedrag bedraagt [€ ].

Het betreft de volgende factuur/facturen:

[FACTUUR]   [DATUM]                                 €

[FACTUUR]   [DATUM]                                 €

[FACTUUR]   [DATUM]                                 €

De verschuldigde rente over het totaalbedrag bedraagt tot en met heden [€    ]. Het totaal verschuldigde bedrag van [€    ] dient uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd te zijn bijgeschreven op mijn/onze bankrekening [IBAN] ten name van [(BEDRIJFS)NAAM] onder vermelding van [KENMERK]. Betaalt u niet, dan zullen bovengenoemde incassokosten in rekening gebracht worden en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven.

Hoogachtend,

[(BEDRIJFS)NAAM]