Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Executie buitenlandse titel in Nederland

Naast buitengerechtelijke en gerechtelijke trajecten voeren wij ook losse betekenings- en executieopdrachten uit. Het betreft in dit geval zaken waarin een niet-Nederlandse titel aanwezig is.

Mocht u beschikken over een dergelijke titel (bv. een vonnis dat door een buitenlandse rechter is uitgesproken) tegen een in Nederland wonend persoon of een in Nederland gevestigd bedrijf, dan kan die titel in Nederland ten uitvoer gelegd worden. Er zijn diverse procedures, verordeningen en verdragen die hier richting aan geven. De meest voorkomende worden hierna genoemd en toegelicht. Klik op de verordening of het verdrag, zodat de tekst wordt getoond.

Laat u dus vooral niet afschrikken als u een buitenlandse titel heeft die in Nederland betekend en/of geëxecuteerd moet worden maar neem gerust contact met ons op. Wij informeren u graag.

 • EG-betekeningsverordening
 • EEX-verordening (nr. 44/2001 en nr. 1215/2012)
 • Verdrag van Lugano (EVEX)
 • EET (Europese executoriale titel) voor niet-betwiste schuldvorderingen
 • Europese procedure voor geringe vorderingen (small claims procedure)
 • Europese betalingsbevelprocedure (EBB)
 • Het Haags Betekeningsverdrag 1965
EG-betekeningsverordening

EG-betekeningsverordening

Verordening (EG) nr. 1393/2007, inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) beoogt een verbetering en vergemakkelijking van de verzending van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken of handelszaken tussen de EU-landen.

De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, inclusief Denemarken, en voorziet in verschillende methodes voor verzending, betekening en kennisgeving van stukken.

De verzendende instanties zijn bevoegd voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke verzending van stukken die in een ander EU-land moeten worden betekend. De ontvangende instanties zijn bevoegd voor de ontvangst van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken uit een ander EU-land.

Als verzendende instanties worden voor Nederland aangewezen de gerechtsdeurwaarders. Als ontvangende instanties en tevens als centrale instanties worden aangewezen de gerechtsdeurwaarders, alsook de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

De verordening kent een formulierensysteem (7 formulieren). Een aan een ontvangende instantie in Nederland verzonden formulier kan in de Engelse of de Duitse taal worden ingevuld. Een aan een verzendende instantie in Nederland verzonden certificaat kan tevens in de Engelse of de Duitse taal worden ingevuld.

Een aanvraag aan een ontvangende instantie in Nederland voor betekening of kennisgeving wordt in principe uitgevoerd door middel van een exploot (ambtelijk stuk). De vergoeding voor bijstand door een gerechtsdeurwaarder inzake de betekening of kennisgeving bedraagt € 65.

EEX-verordening (nr. 44/2001 en nr. 1215/2012)

EEX-verordening (nr. 44/2001 en nr. 1215/2012)

Speciaal voor bij de Europese Unie aangesloten lidstaten geldt een apart verdrag, de EEX-verordening (nr. 44/2001 tot eind 2014, ook wel ‘Brussel I’ genoemd). Deze verordening voorziet erin dat alle door EU-lidstaten gegeven rechterlijke beslissingen, aldaar verleden authentieke akten of ondertekende geschriften bestemd om tot bewijs te dienen, zonder vorm van proces worden erkend.

Dergelijke beslissingen, akten of geschriften van vóór 10-01-2015 die uitvoerbaar dienen te worden verklaard, kunnen via een eenvoudige procedure door iedere andere lidstaat uitvoerbaar worden verklaard. Zo’n verklaring wordt een ‘exequatur’ genoemd.

Bij de beoordeling of een buitenlandse titel erkend kan worden, beoordeelt de voorzieningenrechter of is voldaan aan een drietal minimumvereisten: de voorzieningenrechter dient op een internationaal aanvaarde grond rechtsmacht te hebben aangenomen, het vreemde vonnis moet tot stand zijn gekomen na een behoorlijke rechtspleging en het vreemde vonnis mag niet in strijd met de openbare orde. Daarbij wordt een proceskostenveroordeling uitgesproken. De uiteindelijke verklaring dient aan de wederpartij te worden betekend.

Begin 2015 zijn de regels van de vernieuwde EEX-verordening (nr. 1215/2012, ook wel ‘Brussel I (herschikking)’ genoemd) in werking getreden en zijn van toepassing op procedures (rechtsvorderingen) die zijn ingesteld vanaf 10 januari 2015, authentieke akten die vanaf die datum zijn verleden en gerechtelijke schikkingen die na deze datum zijn getroffen. Een belangrijke verandering is dat (in de meeste gevallen) geen verlof meer hoeft te worden gevraagd (exequatur) voor de beoogde tenuitvoerlegging. Daarnaast is de reikwijdte van de EEX-Verordening uitgebreid naar voorlopige en bezwarende maatregelen (beperkt).

De criteria voor het van toepassing zijn van de verordening op een rijtje:

 • Het vonnis (of ander voor tenuitvoerlegging vatbaar document) is gewezen of vastgesteld na 10 januari 2015.
 • Het betreft een civielrechtelijke zaak of handelszaak, zoals bijvoorbeeld de incasso van een geldbedrag. Uitzonderingen op de regel zijn onder andere:
  • fiscale verplichtingen
  • alimentatieverplichtingen
  • arbitrale vonnissen
  • faillissementsprocedures
 • De wederpartij woont in een Europese lidstaat. Ook onder dit criterium valt een aantal uitzonderingen:
  • geschillen over onroerend goed in de Europese Unie vallen altijd binnen het bereik van de verordening ongeacht de woonplaats van de gedaagde
  • ook is het mogelijk een forumkeuze te maken waarin een Europese rechter aangewezen wordt, waardoor de verordening van toepassing is

Voor de uiteindelijke executie is vervolgens nodig:

 • de originele grosse van de beslissing;
 • een door het gerecht dat de beslissing gaf ingevuld standaard certificaat, dat gegevens bevat over het gerecht dat de beslissing gaf, het zaaknummer en de partijen, waaruit de uitvoerbaarheid van de beslissing blijkt, waarin een gewaarmerkt uittreksel van de beslissing is opgenomen van het gerecht van oorsprong en waarbij (in de meeste gevallen) een vertaling van het vonnis in het Nederlands is gevoegd. Het certificaat is te downloaden via de website van het Europees e-justitieportaal (Klik hier)

Deze documenten moeten worden overgelegd aan de autoriteit die met tenuitvoerlegging is belast. In Nederland is dat de gerechtsdeurwaarder.

Beslissingen voortvloeiend uit procedures voor 10-01-2015 vallen nog onder het oude regime en een exequatur blijft daarvoor dus benodigd.

Verdrag van Lugano (EVEX)

Verdrag van Lugano (EVEX)

Voor een aantal landen dat geen lid van de Europese Unie is maar welke wel in of rond Europa gelegen zijn, bestaat het Verdrag van Lugano. Dit verdrag is ook door Nederland ondertekend. Bij dit verdrag zijn onder meer Noorwegen, Zweden, IJsland en Zwitserland partij. Het  verdrag regelt op (min of meer) dezelfde wijze als de EEX-verordening dat in die landen gegeven beslissingen in Nederland worden erkend en uitvoerbaar kunnen worden verklaard.

EET (Europese executoriale titel) voor niet-betwiste schuldvorderingen

EET (Europese executoriale titel) voor niet-betwiste schuldvorderingen

In april 2004 werd Verordening (EG) nr. 805/2004 vastgesteld. Onder bepaalde voorwaarden schaft deze verordening alle in de lidstaat van tenuitvoerlegging nodige tussenmaatregelen af voor in een andere lidstaat gegeven beschikkingen wanneer gebleken is dat de aard of de omvang van een schuldvordering niet wordt betwist.

Indien de gedaagde de vordering in de procedure in de vreemde lidstaat niet heeft betwist, kan de betreffende rechtbank het vonnis waarmerken als Europese executoriale titel. Er is bijvoorbeeld sprake van “niet betwist” als de vordering wordt erkend, niet wordt weersproken of  de gedaagde niet in de procedure verschijnt.

Wanneer de rechter het vonnis waarmerkt als Europese executoriale titel, kan het vonnis vervolgens zonder verdere toetsing door lokale rechters, en zonder nader verlof, worden geëxecuteerd binnen de hele Europese Unie. Als de gedaagde niet is verschenen en de overeenkomst is gesloten in zijn hoedanigheid van natuurlijk persoon, niet bedrijfs- of beroepsmatig handelend, kan de waarmerking als Europese executoriale titel slechts plaatsvinden door het gerecht in de lidstaat van de woonplaats van de wederpartij.

Waarmerking van een verstekvonnis vindt niet plaats als de woonplaats van de gedaagde niet met zekerheid bekend is.

Europese procedure voor geringe vorderingen (small claims procedure)

Europese procedure voor geringe vorderingen (small claims procedure)

Verordening (EG) nr. 861/2007 is ingevoerd om grensoverschrijdende geschillen met een waarde van niet meer dan € 2.000 eenvoudiger en sneller te regelen en de kosten te verminderen. Ofwel voor het innen van kleine geldvorderingen. De procedure kan worden gevoerd als de vordering niet wordt betwist, maar ook als deze wel wordt betwist.

De verordening is van toepassing in burgerlijke en handelszaken (enkele rechtsgebieden uitgezonderd) waaronder het huurrecht ten aanzien van onroerende zaken en het arbeidsrecht, indien de waarde van de vordering, alle rente, kosten en uitgaven niet meegerekend, op het tijdstip dat het vorderingsformulier door het bevoegde gerecht wordt ontvangen, dus niet meer bedraagt dan € 2.000.

De procedure verloopt in principe schriftelijk, via vooraf vastgestelde formulieren. Wel kan het gerecht in de loop van de procedure een mondelinge behandeling bepalen. In Nederland bestaat in deze procedure vervolgens geen beroepsmogelijkheid.

Binnen 14 dagen na ontvangst van het vorderingsformulier wordt een afschrift ervan aan de verweerder betekend. Deze dient binnen 30 dagen te antwoorden. Ook weer binnen 30 dagen na ontvangst van het (eventuele) antwoord, geeft het gerecht een beslissing over de geringe vordering, verzoekt het de partijen om schriftelijk nadere gegevens te verstrekken, of roept het de partijen op voor een mondelinge behandeling. De uiteindelijke beslissing is uitvoerbaar in alle andere lidstaten van de Europese Unie, zonder verdere formaliteiten.

Europese betalingsbevelprocedure (EBB)

Europese betalingsbevelprocedure (EBB)

Verordening (EG) nr. 1896/2006 is ingevoerd, zodat een rechter een Europees betalingsbevel kan verstrekken voor niet betwiste geldvorderingen in grensoverschrijdende zaken en daarmee de inning te vergemakkelijken van liquide geldvorderingen, die op een concreet bedrag kunnen worden vastgesteld en die opeisbaar zijn op het tijdstip waarop het verzoek om een Europees betalingsbevel wordt ingediend. De Europese betalingsbevelprocedure is van toepassing in burgerlijke en handelszaken.

De procedure verloopt volledig schriftelijk. Het opstarten en de afhandeling van de procedure geschied via vooraf vastgestelde formulieren. Indien de gedaagde verweer voert tegen de vordering, wordt de procedure automatisch voortgezet volgens het gewone burgerlijk procesrecht van de lidstaat van het gerecht (de procedure loopt dus niet meer volgens de Europese Verordening).

Welke rechter bevoegd is een Europees betalingsbevel af te geven, wordt geregeld overeenkomstig de EEX-verordening.

Tegen een afgegeven Europees betalingsbevel kan geen hoger beroep worden ingesteld. Wel kan het bevoegde gerecht van de lidstaat van oorsprong, na afgifte van het Europees betalingsbevel, om heroverweging van de beslissing worden gevraagd als de veroordeelde door omstandigheden (buiten zijn schuld) niet tijdig kennis heeft kunnen nemen van het voornemen om een Europees betalingsbevel af te geven. Gaat de debiteur in verweer tegen het Europees Betalingsbevel, dan zal alsnog een dagvaardingsprocedure moeten worden gestart.

Het Haags Betekeningsverdrag 1965

Het Haags Betekeningsverdrag 1965

Nederland heeft ook het Haags Betekeningsverdrag ondertekend. Dit verdrag (inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken) regelt hoe een gerechtelijk of buitengerechtelijk stuk van de ene Verdragsluitende Staat naar de andere moet worden toegezonden wanneer deze toezending ter betekening of kennisgeving in die laatstgenoemde staat moet plaatsvinden.

De wijze van toezending van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken geschiedt via een centrale autoriteit die de stukken ter kennis geeft of betekent of ervoor zorgt dat dit gebeurt. In Nederland is dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Het Verdrag beoogt onder meer vereenvoudiging van het bewijzen dat kennisgeving of betekening in het buitenland heeft plaatsgevonden, door middel van in een standaardmodel opgenomen verklaringen.