Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Incasso-opdrachten

Zowel bedrijven als particulieren hebben weleens te maken met wanbetalers. Denk aan een geldlening die niet wordt terugbetaald, een achterstand in de betaling van alimentatie of achterblijvende huurbetalingen. Het kost tijd, geld en energie. Wij nemen deze zorg graag uit handen.

Uw vordering uit handen geven (opdracht tot incasso)

U, als schuldeiser, dient eerst zelf de debiteur tot betaling te hebben gesommeerd en hem/haar in gebreke te hebben gesteld, alvorens een zaak ter incasso kan worden aangeboden. Tevens dient u, indien tegen de vordering bezwaar is gemaakt, eerst te trachten die bezwaren weg te nemen voor zover dat redelijkerwijs verwacht mag worden. Lukt dat niet, dan kan de zaak aan ons overgedragen worden. Wij gaan dan graag direct voor u aan de slag.

Het incassotraject

 1. Opdracht indienen
 2. Sommeren en communiceren
 3. Procederen en executeren

Na bestudering van de stukken en het maken van een reële inschatting van uw kansen, maken wij een digitaal dossier aan in ons systeem en ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging. Daarin staat het dossiernummer vermeld. Vervolgens sturen wij een sommatie aan de tegenpartij en informeren we of er verhaalsmogelijkheden bekend zijn.

 1. OPDRACHT INDIENEN

 Bij het ter incasso aanbieden van de vordering dienen alle relevante stukken meegestuurd te worden. Wij verzorgen vervolgens het incassotraject van A t/m Z. Uw opdracht indienen kan eenvoudig, op meerdere manieren.

 • U kunt uw incasso-opdracht online indienen via deze website.
 • U kunt uw opdracht per e-mail toesturen.
 • U kunt uw opdracht per post toesturen.

Wij ontvangen graag van u de volgende informatie:

 • een kopie van de betreffende factuur of facturen;
 • een kopie van relevante correspondentie waar al dan niet bezwaren op de vordering in worden geuit;
 • een kopie van de overeenkomst die aan uw vordering ten grondslag ligt, of van de correspondentie waaruit die grondslag blijkt.

Indien van toepassing ontvangen wij ook graag:

 • een kopie van een onderliggende offerte;
 • een kopie van uw (algemene) voorwaarden;
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel van uw onderneming;
 • een kopie van uw legitimatiebewijs als u een eenmanszaak heeft of particulier bent.

Controle en advies
Nadat wij uw opdracht hebben ontvangen, bestuderen we de aangeleverde stukken en maken we een reële inschatting van uw kansen. Als we uw opdracht aannemen, ontvangt u een opdrachtbevestiging met daarin het dossiernummer. Zien wij een geringe slagingskans in uw zaak, dan geven wij u eerlijk en recht-door-zee onze mening over de zaak. Vervolgens is het aan u of u de zaak wilt doorzetten.

 1. SOMMEREN EN COMMUNICEREN

Zakelijk
Hebben wij uw zaak in behandeling, dan schrijven wij uw debiteur aan om tot betaling over te gaan. Dit noemen we sommeren. Per brief schrijven we de schuldenaar aan om tot betaling van de hoofdsom, de rente en de incassokosten over te gaan. Als uw debiteur niet reageert, verzenden wij een tweede sommatie en zoeken wij telefonisch contact met uw debiteur. Ook zullen we proberen via e-mail in contact te komen. Er wordt gesommeerd tot directe betaling over te gaan en aangekondigd dat we bij uitblijven van betaling tot dagvaarding kunnen overgaan.

Particulier
Heeft u een vordering op een consument? Dan verplicht de Wet Incassokosten een zogeheten nakomingsbrief of 14-dagenbrief te sturen. Dat geldt voor alle vorderingen die opeisbaar zijn geworden op of na 1 juli 2012. Met deze brief biedt u uw debiteur nog éénmaal de gelegenheid om de vordering kosteloos binnen 14 dagen te voldoen. Er mag wel rente gevorderd worden. Als u dat wenst, versturen wij deze nakomingsbrief voor u.

Gaat uw particuliere debiteur nog niet tot betaling over, dan starten wij met sommeren. Vanaf dat moment brengen we incassokosten in rekening, eventueel vermeerderd met btw.

Wilt u zelf de nakomingsbrief sturen maar weet u niet precies wat er in moet staan?
Download dan hier gratis een voorbeeld van een nakomingsbrief >

Om het juiste bedrag te berekenen dat u aan incassokosten in rekening mag brengen, kunt u onze incassokostencalculator gebruiken:

Incassokosten berekenen

Leidt het (buitengerechtelijke) traject niet tot betaling dan starten we, altijd in overleg met u, het volgende traject: de gang naar de rechter.

 1. PROCEDEREN EN EXECUTEREN

 Dit doen we indien u daarmee akkoord gaat. Is dat het geval, dan vragen we u om een kostenvoorschot. Dat is nodig om vooraf te maken kosten te dekken, omdat sinds 18 maart 2014 een dwingende bestuursregel van kracht is die het gerechtsdeurwaarders verbiedt om out-of-pocket-kosten voor te financieren.

Vervolgens informeren we of er verhaalsmogelijkheden bekend zijn. Indien dat het geval is, zetten wij, na overleg met u, een gerechtelijke procedure in gang. Die procedure vangt aan met een dagvaarding, ofwel een oproep voor de tegenpartij om voor de (kanton)rechter te verschijnen. De gerechtsdeurwaarder is, in zijn rol van openbaar ambtenaar, de enige instantie in Nederland die bij wet bevoegd is om dergelijke ambtelijke stukken uit te brengen. Wij kunnen dat dus direct voor u regelen.

Na het uitbrengen van de dagvaarding, dienen we de zaak in bij de griffie van de betreffende rechtbank. Het gerechtelijke traject eindigt in veruit de meeste gevallen met een uitspraak van de rechter welke wordt vastgelegd in een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad verklaard wordt. Na ontvangst van de grosse van dit vonnis, bezoeken wij de wederpartij om een afschrift van die grosse te betekenen en daarbij het bevel te doen om te voldoen aan de inhoud van het vonnis. Gebeurt er niets en lijkt beslaglegging onvermijdelijk, dan zullen we vervolgens nauwkeurig bezien welke vorm van executie (bv. beslaglegging) het meest effectief zal zijn om daar vervolgens toe over te gaan.