Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Werkwijze & kostenberekening

Op alle aan Vissers Gerechtsdeurwaarders verstrekte opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunnen worden ingezien door hier te klikken. Op verzoek worden de voorwaarden per post toegestuurd.

Hierna volgt een algemene beschrijving van onze werkwijze vanaf het moment dat een een zaak aan Vissers Gerechtsdeurwaarders uit handen is gegeven. In deze beschrijving wordt ook aandacht besteed aan onze wijze van kostenberekening. Uiteraard is geen dossier en debiteur hetzelfde en daarom kan, indien nodig, van deze procedure worden afgeweken.

 

  • Werkwijze in geval van reactie en/of betaling
  • Werkwijze in geval van geen reactie en/of betaling
  • Werkwijze in geval van een gerechtelijke procedure
  • Afwikkeling
Werkwijze in geval van reactie en/of betaling

Werkwijze in geval van reactie en/of betaling

Uw debiteur ontvangt óf een nakomingsbrief (in consumentenzaken) óf een sommatie (in handelszaken).

Indien uw debiteur reageert en een betalingsregeling wil treffen, zullen wij dit voorstel ter goedkeuring aan u voorleggen. De regeling wordt vervolgens vastgelegd en de termijnbetalingen worden ons gemonitord. Wordt niet of niet tijdig betaald, dan vervalt de regeling over het algemeen direct en is het restant weer ineens opeisbaar. Wordt wel conform afspraak betaald, dan zullen wij aan u tussentijdse afdrachten doen. Dat kan vanaf het moment dat onze kosten zijn voldaan. Er dient te allen tijde rekening te worden gehouden met de door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) opgelegde bewaarplicht. Het BFT stelt strenge eisen aan de berekening van deze afdrachten. Dit met het oog op de waarborging van de continuïteit van de kantoren. Nadat aan de betalingsregeling is voldaan, ontvangt u van ons een eindafrekening

Ook kan het zo zijn dat er niet gereageerd wordt maar er wel een volledige betaling volgt. In dat geval wordt het dossier gesloten en direct afgerekend.

Werkwijze in geval van geen reactie en/of betaling

Werkwijze in geval van geen reactie en/of betaling

Blijft betaling en/of reactie uit dan volgt eventueel een tweede sommatie. Blijft betaling en/of reactie nog steeds uit dan wordt contact gezocht via telefoon en/of e-mail en wordt eventueel bij collega’s naar de (rechts)persoon geïnformeerd om er zo bijvoorbeeld achter te komen of er meerdere schuldeisers zijn, of er een faillissementsaanvraag loopt, etc.

De volgende stap is het opstarten van een gerechtelijke procedure, veelal bij de kantonrechter van de rechtbank in de regio waar de debiteur woonachtig is. Deze procedure wordt ingeleid door een dagvaarding. Dagvaarden is een ambtshandeling. Wij zullen, voordat tot dagvaarding wordt overgegaan, met u overleggen of u een procedure aan wilt gaan. Daarnaast zijn wij, in consumentenzaken, sinds 1-1-2016 verplicht het Digitaal Beslagregister te raadplegen (DBR). Elke gerechtsdeurwaarder is verplicht gelegde derdenbeslagen op periodieke inkomsten in dit register in te schrijven. Zo wordt inzichtelijk of de debiteur in staat zal zijn binnen drie jaar uw vordering te voldaan. Is dat het geval dan dienen wij u positief te adviseren. Is dat niet het geval, dan dienen wij u negatief te adviseren. U mag dit advies echter ter zijde leggen. Elke beslissing dient u expliciet aan ons kenbaar te maken.

Werkwijze in geval van een gerechtelijke procedure

Werkwijze in geval van een gerechtelijke procedure

Indien u er voor kiest om tot dagvaarding over te gaan, ontvangt u van ons een voorschotnota. Gerechtsdeurwaarders mogen niet meer voorfinancieren en daarmee het kostenrisico van uw procedure dragen. Omdat name vooruitbetaling van griffierechten door gerechtsdeurwaarders voor grote problemen zorgde, heeft onze beroepsorganisatie (KBvG) een voor alle gerechtsdeurwaarders bindende bestuursregel vastgesteld. Voorfinanciering is daarmee per 1 december 2013 verboden.

De hoogte van het voorschot is vervolgens afhankelijk van de hoogte van uw vordering en dient dus ter dekking van noodzakelijk door ons te maken kosten. Deze kosten worden vervolgens in de dagvaarding ‘teruggevorderd’ van uw debiteur.

In een procedure kan door de bevoegde rechter verstek tegen de gedaagde verleend worden of de gedaagde kan verweer voeren of een tegenvordering instellen. Uiteindelijk wordt een vonnis gewezen en verkregen. Uw vordering wordt toegewezen, gedeeltelijk toegewezen of afgewezen. De rechter bepaalt welke partij welke kosten dient te dragen.

Als uw vordering geheel wordt afgewezen, is meteen duidelijk welke proceskosten voor uw rekening komen. Wordt de vordering deels toegewezen, dan is het vaak zo dat in de veroordeling wordt opgenomen dat elke partij de eigen kosten draagt. In het geval uw vordering wordt toegewezen, volgt over het algemeen ook een kostenveroordeling aan de zijde van de wederpartij.

Vervolgens dient het vonnis betekend te worden aan uw debiteur (officieel uitreiken bij ambtelijk stuk). Net als het dagvaarden, is het betekenen van een vonnis een ambtshandeling.

Na betekening van het vonnis (en bij het uitblijven van betaling) staan diverse middelen tot onze beschikking om alsnog voldoening van de vordering te verkrijgen. Dit zijn zogenaamde executiemiddelen (denkt u hierbij aan beslag op een inboedel, een bankrekening, inkomstenbronnen, etc.). Wij zullen per dossier bezien welke executiemiddelen het meest geschikt zijn. Elk beslag is een ambtshandeling en wordt vastgelegd in een proces-verbaal. Dit proces-verbaal moet aan de debiteur betekend worden. Al deze handelingen zijn opnieuw ambtshandelingen. Uiteindelijk is het doel van de executie het verkrijgen van betaling (of in elk geval dat datgene wordt gedaan waartoe de wederpartij veroordeeld), dan wel ineens, dan wel na het treffen van een (betalings)regeling.

Afwikkeling

Afwikkeling

Nadat een vordering is voldaan, een zaak is geschikt of u het dossier wenst te sluiten, zullen wij het dossier afwikkelen en ontvangt u een eindnota. Een aantal kostenposten die op uw eindafrekening voor (kunnen) komen:

  • Bureau- en dossierkosten, deze kosten bedragen € 35 per dossier.
  • Informatiekosten, welke variëren van enkele Euro’s tot enkele tientjes (te denken valt aan uittreksels Kamer van Koophandel, Basisregistratie Personen, Kadaster, etc.).
  • Incassokosten indien de gehele vordering, inclusief onze kosten, bij ons of bij u is voldaan of als een deel van de vordering is voldaan en u de zaak wenst te sluiten. Afhankelijk van het soort zaak worden wettelijke incassokosten, een percentage van het betaalde bedrag of een bedrag conform van toepassing zijnde voorwaarden in rekening gebracht.
  • Proceskosten, welke meestal bestaan uit dagvaardingskosten, griffierecht en een bedrag aan gemachtigdensalaris. Het bedrag voor de dagvaarding is, net als de bedragen voor alle ambtshandelingen, terug te vinden in het Btag (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders), welk besluit onder meer te raadplegen is op onze website. De andere kostenposten zijn terug te vinden op de website van de rechtspraak (www.rechtspraak.nl). De griffierechten zijn afhankelijk van de hoogte van uw vordering en het gemachtigdensalaris wordt vastgesteld door de bevoegde rechter en is afhankelijk van het aantal handelingen dat in een procedure door ons dient te worden verricht.
  • Executiekosten. Er geldt, net als bij de dagvaarding, een vast tarief voor elke handeling, welk tarief is vastgelegd in het Btag. De totale kosten zijn dus afhankelijk van het aantal executiehandelingen dat is verricht.
  • Honorarium; in het geval er werkzaamheden worden verricht die niet vallen onder de standaard dossierbehandeling, het voeren van een procedure of het ten uitvoer leggen van een titel (bv. een vonnis of een beschikking), zal naar redelijkheid en billijkheid een bedrag aan honorarium als vermeld in onze algemene voorwaarden in rekening gebracht worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het voeren van een behoorlijke hoeveelheid correspondentie waarna besloten wordt de zaak terug te trekken, aan het verrichten van onderhandelingen tussen partijen waarna tot overeenstemming wordt gekomen, het uiteindelijk failliet gaan van uw debiteur, het in een schuldsaneringstraject geraken van een debiteur waarna uw vordering gespecificeerd ingediend moet worden bij de curator of bewindvoerder, etc.