Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Privacy Statement

Dit is de tweeledige privacyverklaring van Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. gevestigd te Goirle (met inschrijvingsnummer 51124327 bij de Kamer van Koophandel).

 

1. Privacyverklaring m.b.t. website

Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die wordt verschaft, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door (persoons)gegevens in te vullen op de website gaat de bezoeker ermee akkoord dat Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. deze gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring gebruikt.

Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door een bezoeker zijn opgegeven. Dit kunnen (persoons)gegevens zijn die bijvoorbeeld worden opgegeven om informatie over een dossier op te vragen, diensten aan te vragen, een vordering in te dienen of om een andere reden contact met Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. op te nemen.

Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. legt gegevens vast voor de uitvoering van opdrachten en het beantwoorden van vragen of voldoen aan verzoeken. Gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de bezoeker, tenzij Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. daartoe van rechtswege verplicht is of een verplichting voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak.

Externe links en social media
Op de website zijn links te vinden naar websites van derden (externe links). Via social media sturen en delen wij geregeld berichten (bijv. LinkedIn, Facebook en Xing). Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw (persoons)gegevens door deze derden, hun privacybeleid of de content van deze websites. Leest u daarom ook de privacyverklaringen van de betreffende websites.

Formulieren
Er worden formulieren gebruikt op onze website. De gegevens die u invult, worden bewaard. De gevoelige informatie in de opgeslagen gegevens is minimaal. Wij bewaren de verstrekte gegevens met zorg en houden ons aan de wettelijk gestelde bewaartermijnen. We verwijderen de persoonsgegevens die niet meer van belang zijn voor de uitoefening van onze werkzaamheden.

Geheimhouding
Wij houden ons aan de geheimhoudingsplicht en verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen gegevens aan derden, niet betrokken organisaties, familieleden of kennissen. Indien sprake is van bijzondere omstandigheden schermen wij uw persoonsgegevens af (bv. geheim adres).

Datalekken
De meldplicht voor datalekken is op 1-1-2016 in werking getreden. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Vanzelfsprekend is het ons streven om verlies of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Als toch sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan direct op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Beveiliging online ingevulde (persoons)gegevens
Alle gegevens die u met Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. uitwisselt via deze website, worden versleuteld met SSL-beveiliging op basis van het HTTPS-protocol.

 

2. Privacyverklaring mb.t. gegevens benodigd voor de berekening van een beslagvrije voet m.i.v. 1-1-2021

Om volgens de per 1-1-2021 te gebruiken rekenmodule een beslagvrije voet te berekenen zijn persoonsgegevens nodig. Die gegevens staan een gerechtsdeurwaarder die tot beslaglegging bevoegd is, ter beschikking.

Waarom we gegevens verzamelen

Bij het leggen van beslag op een inkomen is de gerechtsdeurwaarder verplicht te controleren of er al beslag op ligt en moet hij de beslagvrije voet vaststellen.

Door u aan ons verstrekte gegevens

Als een beslagene correcties heeft op een door ons vastgestelde beslagvrije voet kan hij/zij deze aan ons doorgeven. Hiervoor zal hij/zij dan aanvullende informatie aanleveren, die wij vervolgens  gebruiken om de beslagvrije voet opnieuw te berekenen.

Gegevens die we zelf verzamelen

Dit zijn gegevens voor het berekenen van de beslagvrije voet. De gerechtsdeurwaarder gebruikt de verplichte rekenmodule om de beslagvrije voet te berekenen. De rekenmodule gebruikt het burgerservicenummer (BSN) en haalt inkomensgegevens op bij het UWV. Wij verwerken dan onder andere de adresgegevens, leefsituatie (bijvoorbeeld gehuwd/ongehuwd), inkomensgegevens en de vastgestelde beslagvrije voet.

Met wie wij gegevens delen

Wij geven gegevens over beslagvrije voet, indien nodig, door aan een andere beslaglegger.  Als een andere beslaglegger (bijvoorbeeld de belastingdienst of UWV) beslag legt, kan deze bij ons een  beslagvrije voet opvragen.

Wetten en regels

Meer informatie over de nieuwe beslagvrije voet is te lezen in de ‘Wet vereenvoudiging beslagvrije voet’ en het ‘Besluit beslagvrije voet’.

 

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. heeft een ‘Functionaris Gegevensbescherming’ aangesteld. Wilt u contact opnemen met onze functionaris dan kunt u dat doen via het contactformulier of ons algemene e-mailadres info@vissersgerechtsdeurwaarders.nl. U vermeldt vervolgens in de onderwerpregel dat uw bericht bedoeld is voor de ‘FG’.

Uw rechten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens
De AVG verleent de volgende rechten met betrekking tot door Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. verwerkte persoonsgegevens:

 • Inzagerecht (art. 13-15 AVG)
 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • Recht op vergetelheid (art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 • Recht op bezwaar (art. 21-22 AVG)

Een verzoeken om gebruik te maken van een dergelijk recht kan gericht worden aan de Functionaris Gegevensbescherming van Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. via de onderaan deze privacyverklaring genoemde contactmogelijkheden. U dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te voegen. Als aan uw verzoek kan worden voldaan, wordt u binnen één maand door ons geïnformeerd over de afhandeling van het verzoek.

Cookies

Deze site gebruikt alleen functionele en statistische cookies. Deze laatste zijn teruggeschroefd conform de handleiding autoriteit persoonsgegevens. Dit betekent dat deze site:

 • Google Analytics-cookies gebruikt;
 • een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ heeft uitgezet;
 • geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Wijzigingen
Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij blijven daardoor up-to-date met betrekking tot wet- en regelgeving.

Vragen of opmerkingen?
Hiermee kunt u terecht bij onze ‘Functionaris Gegevensbescherming’. U schrijft dan naar:

Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V.
Edisonstraat 6-03
5051 DS GOIRLE

U kunt ook het contactformulier op deze website invullen of een e-mail sturen naar: info@vissersgerechtsdeurwaarders.nl