+31(0)13 - 22 011 09+31(0)13 - 22 011 09

Voorbeeld nakomingsbrief

[NAAM]

[ADRES]

[WOONPLAATS]

 

 

[KENMERK         :]

[BETREFT             :]

 

[PLAATS], [DATUM]

 

Geachte heer/mevrouw,

Op ondergenoemde datum/data is/zijn door [UW (BEDRFIJFS)NAAM], gevestigd te/woonplaats hebbende te [ADRES EN PLAATS] een factuur/facturen aan u verstuurd, waarvan de betalingstermijn(en) inmiddels is/zijn verstreken. Uw betaling is tot op heden echter niet ontvangen.

Voordat de vordering door ons uit handen wordt gegeven, stel(len) ik/wij u nog éénmaal in de gelegenheid om de vordering kosteloos te voldoen, bij gebreke waarvan incassokosten in rekening zullen worden gebracht. De incassokosten bedragen conform de ‘Wet Incassokosten’ [€   ].

Het betreft de volgende factuur/facturen:

[FACTUUR]   [DATUM]                                 €

[FACTUUR]   [DATUM]                                 €

[FACTUUR]   [DATUM]                                 €

De verschuldigde rente over het totaalbedrag bedraagt tot en met heden [€    ]. Het totaal verschuldigde bedrag van [€    ] dient uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd te zijn bijgeschreven op mijn/onze bankrekening [IBAN] ten name van [(BEDRIJFS)NAAM] onder vermelding van [KENMERK]. Betaalt u niet, dan zullen bovengenoemde incassokosten in rekening gebracht worden en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven.

Hoogachtend,

 

[(BEDRIJFS)NAAM]

Openingstijden & telefonische bereikbaarheid

Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Telefonisch zijn wij van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur. Op landelijke feestdagen is ons kantoor gesloten.

Bel mij terug

Wilt u dat wij telefonisch contact
met u opnemen? Laat dan hier uw 
naam en  nummer achter.
Copyright 2016 | Realisatie: